Polityka prywatności

Właścicielem serwisu www.detektywnartix.pl <http://www.detektywnartix.pl> jest Natalia Kiszycka prowadząca działalność gospodarczą pod nr NIP 9661984446 i Regon 367468552 , posiadająca wpis do rejestru usług detektywistycznych MSWIA o nr RD – 94/2017.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Natalia Kiszycka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Nartix Konsulting Natalia Kiszycka z siedzibą w Białymstoku ul.Składowa 10/9 z adresem do korespondencji: ul. Składowa 10 lok.9, 15-399 Białystok.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO poprzez wysłanie żądania listem poleconym na adres korespondencyjny Administratora.

Przepisy prawne  w zakresie danych osobowych w przypadku osób wobec których prowadzone są czynności detektywistyczne:

DETEKTYW lub zatrudniający go przedsiębiorca przetwarza dane osobowe zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, bez zgody osób, których dane dotyczą, wyłącznie w zakresie realizacji usługi. – Art 28a Ustawy o usługach detektywistycznych.

Ograniczenia praw osób wobec których wykonuje się lub wykonywano czynności detektywistyczne na podstawie umowy ze Zleceniodawcą:

Zgodnie z art. 28c ustawy o usługach detektywistycznych, do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, nie stosuje się przepisów art. 13 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)) oraz art. 15 ust. 1 lit.a,c i g wspomnianego rozporządzenia.

Link do ustawy o usługach detektywistycznych <https://www.lexlege.pl/ustawa-o-uslugach-detektywistycznych/>

Link do rozporządzenia <http://Link do Rozporządzenia “RODO”: https://www.lexlege.pl/rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016-679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-95-46-we-ogolne-rozp/>

Menu